Cityshirt Napoli Stampe a neon su T-shirt e tessuti di vario genere.